Eetstoornissen En De Opvoedkundige Rol Van Ouders

Below is result for Eetstoornissen En De Opvoedkundige Rol Van Ouders in PDF format. You can download or read online all document for free, but please respect copyrighted ebooks. This site does not host PDF files, all document are the property of their respective owners.

Dieptepsychologie en opvoeding Over de neurotisering van de

De dieptepsychologie heeft, zo stellen wij, de omgang van ouders en kinderen geneurotiseerd. Daarmee bedoelen we tweeërlei: dat ze die omgang als de bron van neurotische problemen is gaan thematiseren en dat deze daardoor een precaire onderneming is geworden.

Intrafamiliaal geweld : aanpak door huisartsen

− Verstrekken van contextuele en achtergrondinformatie aan de gespecialiseerde hulpverlening kan :-mits toestemming van de betrokken partij(en)-indien de betrokkenen erniet zelf toe in staat zijn Enkel die info kan gedeeld die voor hulpverlening nodig is Het is noodzakelijk het gedeelde beroepsgeheim (beter) te regelen.

7 Systeemtherapie en onderzoek, de stand van zaken

ontstaan van de verslaving een rol. De causaliteit kan echter ook andersom zijn: door de versla-vingen ontstaan ontwrichtende problemen in het gezin. Het proces kan circulair zijn. Burzovic en anderen (2006) onderzochten de gevolgen van alcoholisme bij ouders op de psychische gesteldheid van hun kinderen.

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud

onderdeel van de kinder- en jeugdpsychiatrie en een nog relatief jong aandachtsgebied. De infantpsychiatrie houdt zich bezig met de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar en hun gezinnen en heeft zich internationaal sinds het einde van de

Geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden

perioden sluiten maar ten dele aan op de geschiedenis van de KJP. Tussen 1986 en nu vormt 1994 voor de KJP een belangrijker scheidingsjaar dan 2005. Vanaf 1994 zorgen verschillende wetten ervoor dat de rechtspositie van patiënten is versterkt en dat de mogelijkheden van dwang in de psychiatrische behandeling zijn afgenomen.

Gun de jeugd een gezonde toekomst - NVvMT

advies van de zorgprofessional bij de toekenning van een Pgb-budget. 4) Erken de rol en de expertise van de vaktherapeut in de Jeugdhulp Vaktherapie is in veel domeinen van de zorg onderdeel van de reguliere zorg. Het beeld is anders in de jeugdhulp: vaktherapie aangeboden door vrijgevestigden behoort in nog te

Richtlijn Ondergewicht NVK-JGZ

Jeugdartsen en kinderartsen hebben een belangrijke rol bij de ondersteuning van ouders en kinderen met betrekking tot het geven van voedingsadviezen en het aanleren van gezond (voedings)gedrag