Nadere Beschouwingen Over De Theorie Van Het Monopolie

Below is result for Nadere Beschouwingen Over De Theorie Van Het Monopolie in PDF format. You can download or read online all document for free, but please respect copyrighted ebooks. This site does not host PDF files, all document are the property of their respective owners.

ELECTRICITEITSTARIEVEN EN VERVANGINGSW AARDE (Slot)

In onze beschouwingen over de ontwikkeling van de omzet na 1945 zijn wij tot de conclusie gekomen, dat in het algemeen van belangrijke overbezetting sprake is. Het is afhankelijk van de mate waarin de omzet reageert op tariefsverhoging, of het aanwezige en bestelde en in aanbouw

VAN DE REDACTIE Onze rubriek-redacteur voor literatuur, Dr. S

betekende inderdaad t.o. de behandeling van het vraagstuk bij Marshall e.a. een vernieuwing waarop door bijv. Chamberlin uitdrukkelijk gewe­ zen wordt. 2) Voor Marshall c.s. treedt de individuele ondernemer alleen op de voorgrond in het geval van monopolie. In dat geval is de schaal van zijn kosten tevens de prijsschaal van het aanbod. In het

DE MODERNE WIJSBEGEERTE - JSTOR

De opzet van het hele werk is overweldigend. Russell geeft reeds van af het begin grif toe, dat zij η onderneming bezwaarlijk door één enkel auteur tot een goed einde te brengen is ; alleen al door het feit dat de levenskracht van geen enkel mens hiervoor volstaat. Dat hij er niettemin aan begonnen is moet in de eerste plaats aan een toeval

REVIEW - Universiteit Gent

(d) A. Schutz' beschouwingen over de rol van sociaal getransmitteerde informatie (impliciet dus ook : sociaal instand gehouden onwetendheid) in de konditiunering van het wereldbee1d en het gedrag van individuen en groepen; (e) H.S. Becker's theorie over de rol van onwetendheid in de 'labelling' van deviant gedrag;

bij dat Pomponazzi de onsterfelijkheid van onze ziel

Marin Terpstra, De wending naar de politiek. Een studie over het gebruik van de be-grippen , , potentia en , , potestas ' ' door Spinoza in het licht van de verhouding tussen ontologie en politieke théorie. Nijmegen, Uitgegeven in eigen beheer (p/a K.U. Nijme-gen), 1980, 24 x 16,5, X-441 p., f 35,-.